.

Visszaélésbejelentés

TÁJÉKOZTATÓ

KÖZÉRDEKŰ / VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSEK KEZELÉSE

 A Hajléktalanokért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány és mint foglalkoztató) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.  

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést tehet:

a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,

b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,

c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

f) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

g) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

h) a foglalkoztatóval a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, 

i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentés módja

A bejelentést mind szóban, mint írásban meg lehet tenni. 

Szóbeli bejelentést a Közalapítvány 1067 Budapest, Szobi u. 3. sz. alatt a 2. emeleti irodarészlegen lehet tenni, ennek időpontját azonban előzetesen egyeztetni kell:

  • telefonon, a +36-1-261-77-04-es telefonszámon (munkanapokon 10:00 és 15:00 óra között), vagy
  • a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímre írva. 

Írásbeli bejelentés:

Zárt borítékban, postai úton: Hajléktalanokért Közalapítvány, postacím: 1380 Budapest, Pf. 1155. A borítékra kérjük írják rá, hogy „Panasz” vagy „Közérdekű bejelentés”.  

A bejelentés névtelenül (anonim módon), is megtehető, de névtelen bejelentés esetén a bejelentés vizsgálata mellőzhető!!!

A bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia

  • annak megjelölését, hogy a bejelentő a fentiek szerint bejelentés tehet;
  •  a bejelentésre okot adó esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, jogellenes magatartás minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek);
  • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;
  • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről. 

A Közalapítvány biztosítja, hogy a bejelentőt a bejelentésével összefüggésben ne érje hátrány, sérelem, ugyanakkor elvárás, hogy a bejelentő a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához.

A Közalapítvány biztosítja, hogy a bejelentőt a bejelentésével összefüggésben ne érje hátrány, sérelem, ugyanakkor elvárás, hogy a bejelentő a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. 

A bejelentés visszaigazolása

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolás kap a bejelentő. A visszaigazolás tartalmazza az eljárási és adatkezelési szabályokról való általános tájékoztatást.  

A kivizsgálás folyamata – egyszerűsített ábra

A bejelentés kivizsgálása

A bejelentésben foglaltak kivizsgálása a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül megtörténik. A határidő különösen indokolt esetben meghosszabbítható.

A bejelentő tájékoztatást kap a kivizsgálás várható időpontjáról és – amennyiben a kivizsgálás 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe – annak indokairól is. A bejelentés kivizsgálásának határideje meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot. 

A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel bejelentőt. 

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető:

  • a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
  • a bejelentést nem az erre jogosult személy tette,
  • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
  • a közérdek vagy a nyomos magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban. 

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására. 

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről. 

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak

mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. 

A fenti írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette. 

Budapest, 2023. december 18. 

Ön itt van: Kezdőlap Dokumentumtár Visszaélésbejelentés